กฎ ก.พ.อ. กําหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูงของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘

กฎ ก.พ.อ.
ว่าด้วยการกําหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ําขั้นสูง
ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘