กบข.จ่ายเงินคืนสมาชิกเกษียณปี 2552 แล้วกว่าร้อยละ 70

       กบข. แจงความคืบหน้าการจ่ายเงืนคืนสมาชิกเกษียณปี 52 ล่าสุดจ่ายคืนแล้วกว่าร้อยละ 70  พร้อมเปิดบริการติดตามสถานะการจ่ายเงินคืนฉับไว

       นางสาววริยา ว่องปรีชา รองเลขาธิการสายบริหารงานสมาชิก รักษาการ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยว่า ณ สิ้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา กบข. ได้จ่ายเงินคืนสมาชิกที่เกษียณอายุราชการในปี 2552 ซึ่งถือว่าพ้นสมาชิกภาพจากการเป็นสมาชิกแล้วประมาณ 7,050 ราย จากสมาชิกที่เกษียณอายุราชการปี 2552 ประมาณ 10,000 ราย หรือคิดเป็นกว่าร้อยละ 70 เป็นจำนวนเงินที่จ่ายคืน 4,880 ล้านบาท จากวงเงินที่เตรียมไว้จ่ายคืนสมาชิก 6,400 ล้านบาท ทั้งนี้ ยังมีสมาชิกจำนวนหนึ่งที่ยังไม่ได้รับเงินคืน ซึ่งมีสาเหตุมาจากเอกสารการขอรับเงินของสมาชิกไม่ถูกต้องครบถ้วน เช่น การไม่รับรองสำเนาเอกสาร การขาดสำเนาใบแนบหนังสือสั่งจ่ายบำนาญสมาชิก กบข. เป็นต้น  จึงอาจส่งผลให้สมาชิกบางรายได้รับเงินคืนล่าช้า

       กบข. จึงขอความร่วมมือสมาชิกและส่วนราชการต้นสังกัดที่กำลังดำเนินการยื่นเรื่องขอรับเงินคืน  โปรดตรวจสอบเอกสารหลักฐานการขอรับเงินให้ถูกต้องครบถ้วน ก่อนจัดส่งมายัง กบข. เพื่อให้ กบข. สามารถดำเนินการจ่ายคืนให้แก่สมาชิกได้อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม สมาชิกสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการขอรับเงินคืนได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิก กบข. โทร. 1179 กด 6 หรือที่ member@gpf.or.th หรือที่บริการ GPF Web Service บนเว็บไซต์ กบข. ที่ www.gpf.or.th เพื่อตรวจสอบสถานะและขั้นตอนการจ่ายเงินว่าอยู่ใน ขั้นตอนใด ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกอีกช่องทางหนึ่ง


ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิก กบข. โทร. 1179 กด 6 member@gpf.or.th / www.gpf.or.th