กบข.สมาชิกสัมพันธ์สัญจร ปี 2558

                    รศ.นพ.กำจร  ตติยกวี  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการ  ให้ความรู้เรื่องการบริหารกองทุน สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ (กบข.) ปี 2558 ในวันที่  23 กรกฎาคม 2558  ณ ห้องประชุมหม่อมหลวง ปิ่นมาลากุล อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายเบญจรงค์  ศรีเนตร ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ เป็นผู้กล่าวรายงานก่อนเปิดการประชุม   

 

การประชุมในครั้งนี้อยู่ภายใต้โครงการกบข.สมาชิกสัมพันธ์สัญจร มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ กองทุนบำเหน็จ บำนาญ ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิก กบข. รวมทั้งสิ้นประมาณ 1,200,000 คน บรรยายสรุปพร้อมตอบข้อซักถามโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญงานบริหารกองทุน  ซึ่งมีวีดีทัศน์แนะนำความรู้เรื่องการบริหารกองทุน สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ (กบข.) เนื้อหาการบรรยายหัวข้อเรื่อง  รู้จักเงินออมที่มี กบข. , การออมเพิ่ม  , การเปลี่ยนแผนการลงทุน , การออมต่อ และตอบคำถามยอดฮิต สิทธิประโยชน์สมาชิก กบข.

 

รศ.นพ.กำจร  ตติยกวี  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า  นี่คือการเริ่มต้นที่ดี ในการขับเคลื่อนคุณภาพการดำรงชีวิตของบุคลากร ข้าราชการ สมาชิก กบข. ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน และหวังว่าภารกิจนี้จะบรรลุตามวัตถุประสงค์ พร้อมที่จะนำเผยแพร่ในการต่อไป

 

สุกัญญา/ข่าว

กิตติกร/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.