กยศ.จัดโครงการรณรงค์การชำระหนี้คืนเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

โครงการรณรงค์การชำระหนี้คืนเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

มีการดำเนินการเป็น ๒ ระยะ ดังนี้

ระยะที่ ๑ : ผู้กู้ยืมจากกองทุนฯ มาชำระหนี้คืนกองทุนฯ ด้วยเงินสดที่หน้าเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤษภาคม – ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๓

ระยะที่ ๒ :  ผู้กู้ยืมเงินจากกองทุนฯ มาชำระหนี้คืนกองทุนฯ โดยวิธีหักบัญชีออมทรัพย์อัตโนมัติ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓

      โครงการดังกล่าวจะมีการจับสลากมอบของรางวัลให้แก่ผู้กู้ยืมเงินที่มาชำระหนี้กับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ภายในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓ โดยมีรางวัลจำนวน ๓๒ รางวัล มูลค่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท
สอบถาม โทร.๐-๒๒๐๘-๘๖๙๙ หรือทาง www.studentloan.ktb.co.th