กยศ. เข้มงวดในการคัดเลือกผู้ยื่นกู้ฯ

             นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่หนึ่ง ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ วันนี้ ณ ห้องประชุมจันทรเกษม ชั้น ๑ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

โดยที่ประชุมได้รับทราบหลักเกณฑ์การคัดกรองสถานศึกษาและผู้กู้ยืม สาเหตุที่ผู้กู้ยืมพิการหรือทุพพลภาพ ไม่ได้รับการระงับการเรียกให้ชำระหนี้  การรายงานผลการตรวจสอบกระบวนการจัดสรรวงเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาผู้กู้รายใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่หนึ่ง ตลอดจนการส่งตัวอย่างลายมือชื่อผู้กระทำการแทนสถานศึกษาให้ บมจ. กรุงไทย

                นอกจากนี้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการจัดทำแนวปฏิบัติ เป็นคู่มือ สำหรับสถานศึกษา และนักศึกษา เกี่ยวกับการหลักเกณฑ์การกู้ยืมและการชำระหนี้ โดยให้เพิ่มเติมในส่วนของการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการใช้จ่ายเงินอย่างมีคุณค่า ซื่อสัตย์ สุจริต พร้อมให้ดำเนินงานเชิงรุก อาทิ จัดโครงการให้นักเรียนนักศึกษามีงานทำในช่วงปิดเทอม เพื่อให้เด็กมีรายได้และเข้าใจในคุณค่าของเงินและใช้จ่ายอย่างถูกต้องเหมาะสม ลดปัญหาการไม่ชำระหนี้

                                 

อุษา/ข่าว

กิตติกร/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.