กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรับสมัครพนักงานราชการศักยภาพสูง

          เรื่อง รับสมัครพนักงานราชการ ศักยภาพสูง ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ ได้ที่กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ ๖ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัครและใบสมัคร ได้ที่ https://www.dip.go.th/th หัวข้อ “ประกาศ กสอ.”

 

ที่มา : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม