กรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ เผยแพร่ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป


เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร หรือปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะ ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ มาตรฐานอาชีพ หรือตามความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา และเพื่อประโยชน์ต่อการรับรองหลักสูตรและคุณวุฒิการศึกษาของผู้สำเร็จการศึกษา ทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ


โดยกำหนดคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษาทุกระดับคุณวุฒิอาชีวศึกษา ประเภทวิชาและสาขาวิชาต้องครอบคลุมอย่างน้อย ๔ ด้าน คือ ๑) ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ๒) ด้านความรู้ ๓) ด้านทักษะ ๔) ด้านความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ


รายละเอียดเพิ่มเติม   
   
   
     Rewriter/Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร