กระทรวงศึกษาธิการแถลงข่าวการจัดงานวันครู ครั้งที่ ๖๑ ประจำปี ๒๕๖๐

          ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการในฐานะประธานอนุกรรมการจัดงานวันครู ประจำปี ๒๕๖๐ เข้าร่วมแถลงข่าวการจัดงานวันครู ครั้งที่ ๖๑ ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมี นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน พร้อมด้วย ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา และผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมการแถลงข่าว เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมไทยาจารย์ ชั้น ๓ อาคาร ๒ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

 

           

            รัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและกระทรวงศึกษาธิการ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับนักเรียน ครู และการศึกษาเป็นอย่างมาก เห็นได้จากนโยบายการปฏิรูปการศึกษา รัฐบาลให้ความสำคัญในการพัฒนาระบบการผลิตและ  พัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู เพราะครูเป็นหัวใจสำคัญของการปฏิรูปการศึกษา เพราะการปฏิรูปการศึกษาส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ

 

 

              รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า จากการที่ได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่รัฐมนตรีนั้น ทรงขอให้ผู้บริหารทุกคน สืบสานพระราชปณิธานด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตลอดระยะเวลา ๗๐ ปี รวมทั้งพระบรมราโชบายของด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มาขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาให้เกิดเป็นรูปธรรม ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการจะน้อมนำมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติของหน่วยงานในสังกัดต่อไป

 

 

                สำหรับการจัดงานวันครู ครั้งที่ ๖๑ ประจำปี ๒๕๖๐ มีการจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์แห่งแผ่นดินประกอบไปด้วยกิจกรรมหลักมากมาย อาทิ พิธีสวดฉันท์เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช การจัดทำหนังสือวันครู เป็นต้น ทั้งนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กรุณามอบคำขวัญวันครู ให้แก่คุณครูทุกท่านเป็นปีที่สองความว่า ชาติพัฒนา ด้วยครูดี มีคุณภาพ ศิษย์ซาบซึ้ง ในพระคุณครู

 

จงจิตร/สรุป

ธเนศ/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.