กระทรวงศึกษาธิการ จับมือมูลนิธิรากแก้ว ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ พอเพียง

 

กระทรวงศึกษาธิการ จับมือมูลนิธิรากแก้ว ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ พอเพียง

          รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือตามโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพลังของนิสิตนักศึกษา เมื่อวันพุธที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรม เดอะสุโกศล กรุงเทพฯ

          มูลนิธิรากแก้ว จัดทำโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพลังของนิสิตนักศึกษา เพื่อสร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่ สนับสนุนการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสนับสนุนให้สถาบันการศึกษาทำงานอย่างบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนในการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน โดยจัดทำเป็นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเป้าหมาย ๔ แห่ง ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งการดำเนินงานโครงการฯ จะครอบคลุมเรื่องการพัฒนาพื้นที่เป้าหมายเพื่อให้เป็นพื้นที่เรียนรู้และปฏิบัติการสำหรับนิสิตนักศึกษาและคณาจารย์ การพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษา การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน การจัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสรุปบทเรียนเพื่อนำไปขยายผลในสถาบันการศึกษาอื่นๆ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และเกิดเป็นเครือข่ายนิสิตนักศึกษาขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่จะสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคมในวงกว้างออกไป

          ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวปาฐกาพิเศษ เรื่อง “ยุทธศาสตร์การบูรณาการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภาคการศึกษา”โดยเน้นถึงการให้นิสิตนักศึกษาออกไปเรียนรู้จากชุมชน และปฏิบัติงานในพื้นที่จริง ต้องใช้พลังของนิสิตนักศึกษามาช่วยกันพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งหลังจากการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือแล้ว อธิการบดีของทั้ง ๔ มหาวิทยาลัย ได้กล่าวแสดงเจตนารมณ์ในความร่วมมือครั้งนี้ และมุ่งมั่นที่จะขยายผลจากโครงการฯ ต่อไป

          ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล ประธานมูลนิธิรากแก้ว กล่าวว่า พิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้เป็นโครงการนำร่องเพื่อยกระดับการทำงานของทั้ง ๔ มหาวิทยาลัย ที่ได้มีความร่วมมือกันมาก่อน โดยมหาวิทยาลัยได้นำความรู้และพลังของนิสิตนักศึกษาผสานกับศาสตร์ของพระราชาไปลงมือปฏิบัติจริง โดยมีเป้าหมายคือทำให้ชุมชนมีศักยภาพในการแก้ปัญหาด้วยตัวเอง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนให้กับประเทศชาติ ตามแผนยุทธศาสตร์ของรัฐบาล       

ปารัชญ์/สรุป

ศุภชัย, ธเนศ/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.