กระทรวงศึกษาธิการ บวงสรวงงานบูรณะวังจันทรเกษม

 

กระทรวงศึกษาธิการ บวงสรวงงานบูรณะวังจันทรเกษม

          รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมพิธีบวงสรวงบูชาฤกษ์งานบูรณะ ซ่อมแซม และปรับปรุงอาคารราชวัลลภ (วังจันทรเกษม) โดยมีท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ ประธานกรรมการมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานพิธี ร่วมด้วยพลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ และตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ บริเวณหน้าอนุสาวรีย์รัชกาลที่ ๖ กระทรวงศึกษาธิการ

อาคารราชวัลลภ (วังจันทรเกษม)  นั้นเป็นที่ทำการของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน  เป็นพระตำหนักที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ รัชกาลที่ ๕ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้าง เป็นที่ประทับของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อ พ.ศ.๒๔๕๓ แล้วเสร็จสมบูรณ์ในพ.ศ. ๒๔๕๔ โดยเมื่อเสด็จขึ้นครองราชย์เป็นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ แล้ว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สร้างตึกแถวและอาคารด้านเหนือ และด้านตะวันตกตลอดแนวกำแพงวังเพิ่มเติม และพระราชทานพระตำหนักให้เป็นที่ตั้งสถานพยาบาล สำหรับข้าราชการ บริพาร และเป็นที่ทำการของกรมมหรสพ กรมปี่พาทย์หลวง พร้อมทั้งโรงเรียนพรานหลวง อันเป็นหน่วยงานสำคัญในรัชกาลที่ ๖ ตามพระบรมราโชบายสร้างชาติด้วยศิลปวัฒนธรรม ต่อมาในพ.ศ.๒๔๘๐ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ได้พระราชทานวังจันทรเกษม แก่ กระทรวงธรรมการ”  เพื่อใช้เป็นที่ตั้งโรงเรียนมัธยมวิสามัญการเรือน และได้ใช้เป็นที่ทำการของกระทรวง ซึ่งเปลี่ยนชื่อเป็น กระทรวงศึกษาธิการ ในพ.ศ.๒๔๘๔

ที่ผ่านมาอาคารราชวัลลภยังไม่เคยมีการบูรณะครั้งใหญ่เลยนับตั้งแต่มีการก่อสร้างขึ้น เป็นเวลานานกว่า ๑๐๖ ปี ซึ่งในปัจจุบันอาคารราชวัลลภ มีสภาพทรุดโทรมลงตามกาลเวลา ทั้งโครงสร้างหลังคา วัสดุมุงหลังคา บานประตู หน้าต่าง พื้นอาคาร ผนังและสีอาคารทั้งภายในและภายนอก ระบบระบายน้ำใต้อาคาร และภูมิทัศน์รอบอาคาร โดยมีการปรับปรุงเป็นบางส่วนเท่านั้น ซึ่งในการบูรณะ ซ่อมแซม และปรับปรุงอาคารราชวัลลภ (วังจันทรเกษม) ครั้งใหญ่นี้ ได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์, สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์, กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม และหน่วยงานภาคี โดยใช้งบประมาณกว่า ๑๗๐ ล้านบาท ในการบูรณะครั้งนี้จะมีการเปิดตราสัญลักษณ์ราชวัลลภ ที่มีความสวยงาม มีสภาพสมบูรณ์ ให้ได้เห็นกันอย่างชัดเจน คาดว่าจะบูรณะ ซ่อมแซม และปรับปรุงแล้วเสร็จในเดือนกันยายน ๒๕๖๐

          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวขอบคุณมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ฯ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ กรมศิลปากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ และเอกชน ในความร่วมมือร่วมใจอนุรักษ์อาคารอันเป็นมรดกของชาติ ซึ่งการบูรณะครั้งนี้จะดำเนินการผ่านมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ฯทุกขั้นตอนเป็นไปตามระเบียบราชการ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งอาคารราชวัลลภ (วังจันทรเกษม)จะเป็นความภูมิใจของกระทรวงศึกษาธิการตลอดไป

ปารัชญ์/สรุป

ธเนศ, ศุภชัย/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.