กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดงานวันแม่ ๒๕๕๘

  •  

    กระทรวงศึกษาธิการ จัดงาน เทิดไท้พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน

    กระทรวงศึกษาธิการ จัดงานวันแม่แห่งชาติ ๒๕๕๘ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ อย่างสมพระเกียรติ ระหว่างวันที่ ๑๒๑๔สิงหาคม ๒๕๕๘ โดยใช้ชื่องานว่า “เทิดไท้พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน”สถานที่การจัดงานบริเวณด้านหน้ากระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก(ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐- ๒๐.๐๐ น.)ทั้งนี้ ขอเชิญชวนข้าราชการ บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ และประชาชนทั่วไป มีส่วนร่วมลงนามถวายพระพร ร่วมถวายพานพุ่ม ในพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ระหว่างเวลา ๑๘.๓๐ – ๑๙.๐๐ น.

    นอกจากนี้ ภายในบริเวณงานจะมีการจัดนิทรรศการและกิจกรรมการออกร้าน โดยความร่วมมือจากหน่วยงานทุกหน่วยในสังกัด ประกอบด้วย ๔ โซน ดังนี้ โซนที่ ๑ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ประกอบด้วย บอร์ดถวายพระพร บูธถวายพระพรออนไลน์ และลูกเสือไทยเทิดไท้องค์อุปถัมภ์ โซนที่ ๒ นิทรรศการส่งเสริมศิลปาชีพ ประกอบด้วย การจัดแสดง และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของนักเรียน นักศึกษา ผ้าทอพื้นเมือง งานดอกไม้ งานใบตอง เครื่องถมทอง การสาธิตการท้อผ้าพื้นเมือง โซนที่ ๓ นิทรรศการการเรียนการสอนตามพระราชดำริ ประกอบด้วย นิทรรศการด้านการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ พระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อเด็ก สตรี และกิจกรรมเคลื่อนไหว เรื่องการส่งเสริมอาชีพต่างๆ และโซนที่ ๔นิทรรศการพระผู้ทรงเป็นแม่และครูของแผ่นดิน ประกอบด้วย นิทรรศการแสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีต่อการศึกษาไทย ผ่านภาพและพระราชเสาวนีย์เกี่ยวกับการจัดการศึกษา เป็นต้น

    กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.