กระทรวงศึกษาฯ ร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวฯ โครงการลูกเสือมัคคุเทศก์ (Guide Scout)

กระทรวงศึกษาฯ ร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวฯ โครงการลูกเสือมัคคุเทศก์ (Guide Scout)

( 17 ก.ย.2562) ที่หอประชุมวชิราวุธวิทยาลัย โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย / สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) “โครงการลูกเสือมัคคุเทศก์” (Guide Scout) โดยมุ่งหวังให้ลูกเสือมีบทบาทในการเป็นมัคคุเทศก์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว อีกทั้งเป็นการปลูกฝังให้ลูกเสือเกิดความรัก ความภาคภูมิใจในคุณค่าของท้องถิ่นของตนเอง

พิธีลงนามครั้งนี้ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา และ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ ร่วมเป็นสักขีพยาน โดยมีนายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และนายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ (สลช.) เป็นตัวแทนลงนาม โดย ผศ.สุรวุธ กิจโกศล ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย กล่าวให้การต้อนรับ

 src=

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.กก. กล่าวว่า อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีความสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเป็นอันมาก เป็นอุตสาหกรรมภาคบริการที่สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประเทศปีละนับล้านล้านบาท มีความสำคัญต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการเพิ่มขึ้นของจำ นวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตระหนักถึงการเตรียมความพร้อมทางด้านต่าง ๆ เพื่อรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยว ซึ่งส่วนสำคัญประการหนึ่งในการเตรียมความพร้อม คือ การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อให้การต้อนรับนักท่องเที่ยว ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลในการกระจายรายได้ไปสู่ท้องถิ่น ซึ่งเป็นฟันเฟืองหลักอันหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ จึงได้ดำเนินการส่งเสริมและปลูกฝังเด็กและเยาวชนในท้องถิ่นให้เกิดการเรียนรู้มีทักษะการเป็นเจ้าบ้านที่ดี มีความสามารถในการถ่ายทอดเรื่องราว ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีของท้องถิ่นตนเอง ให้กับนักท่องเที่ยว ผู้มาเยือนให้เกิดความประทับใจ มีองค์ความรู้ ความเข้าใจ และเห็นความสาคัญของการท่องเที่ยว

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้รับทราบถึงเจตนารมณ์ของกระทรวงศึกษาธิการ ในการที่จะดำเนินการส่งเสริมให้ลูกเสือเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวของท้องถิ่น จึงได้ตกลงร่วมกันในการจัดทำ “โครงการลูกเสือมัคคุเทศก์” เพื่อพัฒนาลูกเสือให้สอดคล้องกับแนวทางที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาดำเนินการอยู่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการสร้างทัศนคติในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น รักในแผ่นดินถิ่นเกิด อีกทังยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้ลูกเสือเหล่านี้ ได้พัฒนาความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับ มาพัฒนาต่อยอดเพื่อการประกอบอาชีพเป็นมัคคุเทศก์ในอนาคตได้อีกด้วย ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติโดยรวม

 src=

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศธ. กล่าวว่า เนื่องจากในปัจจุบันการท่องเที่ยวมีบทบาทสําคัญ และสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยเป็นจํานวนมาก โครงการลูกเสือมัคคุเทศก์ได้น้อมนําหลักสูตรจิตอาสา 904 มาใช้ในโครงการ เพื่อสืบสานพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาตามพระราโชบายด้านการศึกษา เพื่อช่วยสร้างศักยภาพ ระเบียบวินัย และปลูกจิตอาสาให้กับเยาวชน

อีกทั้งได้จัดตั้ง “หน่วยลูกเสือมัคคุเทศก์” โดยมุ่งหวังให้ลูกเสือมีบทบาทในการเป็นมัคคุเทศก์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และเป็นการปลูกฝังให้ลูกเสือเกิดความรัก ความภาคภูมิใจในคุณค่าของท้องถิ่นของตน มีความรู้ ความเข้าใจ และเห็นความสําคัญของการท่องเที่ยว พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับคุณภาพของการท่องเที่ยวของประเทศไทยและดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ส่งเสริมศักยภาพของเด็กและเยาวชนผู้เป็นลูกเสือให้สามารถต่อยอด และส่งเสริมทักษะด้านการใช้ภาษาให้สามารถพัฒนาเป็นอาชีพในอนาคตได้อย่างแท้จริง

โดยวัตถุประสงค์ความร่วมมือในการส่งเสริมศักยภาพของเด็กและเยาวชนผู้เป็นลูกเสือ ซึ่งถือเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญ คือ

  1. เพื่อปลูกฝังให้ลูกเสือในท้องถิ่น เกิดความรัก ความภาคภูมิใจในคุณค่าของท้องถิ่นตนเอง มีความรู้ ความเข้าใจ และเห็นความสำคัญของการท่องเที่ยว
  2. เพื่อพัฒนาลูกเสือให้เกิดการเรียนรู้ มีทักษะในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี มีความสามารถในการถ่ายทอด เรื่องราวประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนะธรรม และประเพณีของท้องถิ่นตนเอง ให้กับนักท่องเที่ยว ผู้มาเยือนให้เกิดความประทับใจ
  3. เพื่อสร้างศักยภาพให้กับลูกเสือ ให้มีระเบียบวินัย มีจิตบริการที่ดี การเป็นเจ้าบ้านที่ดี การเป็นจิตอาสาหรือเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือผู้มาเยือนท้องถิ่นตนเอง
  4. เพื่อสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพให้กับท้องถิ่น สร้างแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพเป็นมัคคุเทศก์ในอนาคต ก่อให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติ

รมช.ศธ. กล่าวด้วยว่า ลูกเสือมัคคุเทศก์ จึงหมายถึง ลูกเสือที่มีจิตสาธารณะ มีความรู้ ความสามารถ ฉลาดเฉลียว ในการถ่ายทอดเรื่องราวประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีของท้องถิ่นตนเอง ให้กับนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนให้เกิดความประทับใจ ด้วยความอบอุ่นเป็นกันเอง

สำหรับพิธีลงนามความร่วมมือครั้งนี้มีผู้เข้าร่วม อาทิ นายพะโยม ชิณวงศ์ ประธานคณะทำงาน รมช.ศธ., นายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศธ., นายศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, นายชลำ อรรถธรรม เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, นายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว (กทท.), นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการ ศธ.ในฐานะรองเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ (สลช.) บุคลากรสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ลูกเสือ-เนตรนารี ร่วมเป็นสักขีพยานกว่า 500 คน

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Top