กรุงไทยส่งจดหมายติดตามทวงถามหนี้กองทุน กยศ.

กรุงไทยส่งจดหมายติดตามทวงถามหนี้กองทุน กยศ.

        ผู้กู้ยืมเงินกองทุน กยศ.ที่ยังคงค้างชำระหนี้ เมื่อได้รับจดหมายติดตามหนี้แล้ว โปรดติดต่อชำระหนี้คืนกองทุนฯ ที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียเบี้ยปรับเพิ่มขึ้น

        ธนาคารขออภัย หากท่านชำระหนี้คืนกองทุนฯ ก่อนได้รับจดหมาย

        สอบถามโทร 0-2208-8699


แหล่งที่มา : สำนักงานคณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่หนึ่ง สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ