กศน.จังหวัดเชียงราย สอบราคาซื้อการจัดซื้อหนังสือและสื่อการเรียนรู้ สำหรับห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี อำเภอเวียงป่าเป้า

ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย
เรื่อง สอบราคาซื้อการจัดซื้อหนังสือและสื่อการเรียนรู้ สำหรับห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี อำเภอเวียงป่าเป้า
 
             สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงรายมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อการจัดซื้อหนังสือและสื่อการเรียนรู้ สำหรับห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี อำเภอเวียงป่าเป้า ตามรายการ ดังนี้
 การจัดซื้อหนังสือและสื่อการเรียนรู้ สำหรับห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี อำเภอเวียงป่าเป้า
จำนวน ๒,๖๐๐   รายการ  

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงราย ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย ในวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://process3.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓-๖๐๐๙๖๒ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
(นายบุญทรง จิโนเป็ง)
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย

 

 
(นางสาว ณัฏฐณิชา แสงคง)
 เจ้าหน้าที่ธุรการชำนาญงาน
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐
 โดย นางสาว ณัฏฐณิชา แสงคง เจ้าหน้าที่ธุรการชำนาญงาน
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 003/2560
ที่มา http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=60066260305&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure