กศน.ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาฯ และมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน พัฒนาบุคลากร เพื่อสร้างสังคมสูงอายุที่มีสุขภาวะ

กศน.ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาฯ และมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน พัฒนาบุคลากร เพื่อสร้างสังคมสูงอายุที่มีสุขภาวะ

(5 มิ.ย.2563) นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการฝึกอบรมออนไลน์พัฒนาบุคลากร กศน. “หลักสูตรการจัดกิจกรรม กศน. ป้องกันการซึมเศร้า คงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ
รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ปัจจุบันสิ่งที่ผู้สูงอายุในสังคมไทยต้องเผชิญคือ การถูกทอดทิ้งให้อยู่ลำพัง ซึ่งคน กศน. ในระดับพื้นที่จะต้องช่วยจัดกิจกรรมลดความเหงา ภาวะซึมเศร้า และลดจำนวนผู้ป่วยสมองเสื่อมลงให้ได้ ซึ่งเป็นโจทย์ที่ท้าทายคน กศน. อย่างมาก ในฐานะองค์กรหลักที่มีภารกิจในการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
สำนักงาน กศน. จึงร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (มสพช.) จัดการฝึกอบรมขึ้น เพื่อพัฒนาบุคลากร กศน. ให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะเบื้องต้นในเรื่องสาเหตุและแนวทางการป้องกัน เพื่อส่งเสริมสุขภาพและชะลอความเสื่อมด้านร่างกาย จิตใจ และสมอง สามารถประเมิน สังเกต พฤติกรรมความผิดปกติ พัฒนากิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพและชะลอความเสื่อมเบื้องต้นในการให้แก่ผู้สูงอายุกลุ่มที่บังช่วยเหลือตนเองได้
โดยเป็นการอบรมผ่านระบบ Online 4 ระบบ คือ 1) ClassStart 2) โปรแกรม ZOOM 3) Facebook 4) Line
สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม เป็นบุคลากรจากสำนักงาน กศน.จังหวัด และกรุงเทพฯ จำนวน 21 จังหวัด ๆ ละ 1 คน โดยจะทำหน้าที่หัวหน้ากลุ่มระดับจังหวัด เพื่อกลับไปสื่อสารสร้างความเข้าใจกับผู้เข้าอบรมระดับอำเภอในการเตรียมความพร้อม เรื่อง Hardware และ Software ที่ต้องใช้ประกอบในการอบรมแบบออนไลน์ในวันที่ 13 มิถุนายนนี้ต่อไป

 data-attachment-id=
 data-attachment-id=
 data-attachment-id=
 data-attachment-id=
 data-attachment-id=
 data-attachment-id=
 data-attachment-id=
 data-attachment-id=
 data-attachment-id=
 data-attachment-id=

อิชยา กัปปา/ สรุป
กิตติกร แซ่หมู่/ ถ่ายภาพ