กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ ได้เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยรัฐบาลจัดสรรให้เป็นทุนประเดิมเพิ่มอีก 1,000 ล้านบาท เพื่อให้ประชาชนมีสิทธิที่จะรับและเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึง รวมทั้งให้ความช่วยเหลือแก่เด็กและเยาวชนซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์ จนสำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน และใช้เพื่อการศึกษา วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ “ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ….” ของคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปทางการศึกษา โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

  • สถานะและวัตถุประสงค์ของกองทุน  โดยให้กองทุนเป็นหน่วยงานของรัฐและมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อให้ประชาชนมีสิทธิที่จะรับและเข้าถึงการศึกษาและพัฒนาอย่างทั่วถึง รวมทั้งให้ความช่วยเหลือแก่เด็กและเยาวชนซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์จนสำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน และศึกษา วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

  • เงินและทรัพย์สินของกองทุน  โอนมาจากเงินงบประมาณของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพเฉพาะ ในส่วนสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน รวมกับเงินที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นทุนประเดิม 1,000 ล้านบาท และเงินรายปีที่ได้รับจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลตามที่ ครม. กำหนด นอกจากนี้ ยังมีเงินและทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ และเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปี

  • สิทธิประโยชน์ทางภาษี  ผู้บริจาคเงินให้แก่กองทุน มีสิทธินำจำนวนเงินที่บริจาคไปหักเป็นค่าลดหย่อนหรือรายจ่ายเช่นเดียวกับการบริจาคเพื่อการศึกษาตามประมวลรัษฎากร

  • ขอบเขตการใช้จ่ายของกองทุน ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส โดยอาจดำเนินการโดยวิธีการให้เปล่า ให้ยืม หรือให้กู้ยืมก็ได้

  • คณะกรรมการบริหารกองทุน และสำนักงานกองทุน ให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุน ทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย เป้าหมาย และแนวทางการดำเนินงานของกองทุน โดยมีสำนักงานกองทุนทำหน้าที่ในการดำเนินงานของกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน

  • การกำกับและดูแล  นายกรัฐมนตรีเป็นผู้กำกับและดูแลการดำเนินกิจการของกองทุน ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาล และมติคณะรัฐมนตรี


บัลลังก์: สรุป/เรียบเรียง/กราฟิก
20 กุมภาพันธ์ 2561
บัลลังก์ โรหิตเสถียร: บรรณาธิการข่าว