การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สป.

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง การขึ้นและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ