การขึ้นและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ของ สป.ศธ.

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง การขึ้นและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ