การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเมิน เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ (สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา)

การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเมิน เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ (สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา)