การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานในการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานในการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ