การคัดเลือกผู้บริหารงานศูนย์อาหารกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง การคัดเลือกผู้บริหารศูนย์อาหารกระทรวงศึกษาธิการ


 


        สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการโดยคณะอนุกรรมการสวัสดิการศูนย์อาหารกระทรวงศึกษาธิการ ประสงค์จะทำการคัดเลือกบุคคลหรือนิติบุคคลเพื่อเป็นผู้บริหารศูนย์อาหารกระทรวงศึกษาธิการ ชั้น ๒ อาคารรัชมังคลาภิเษก โดยวิธีการคัดเลือก ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องมาทำสัญญากับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันประกาศผลารคัดเลือก  โดยมีข้อกำหนดและเงื่อนไขการคัดเลือก ดังนี้ …..(สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ด้านล่าง)…..


 


แหล่งที่มา : กลุ่มบริหารงานบุคคล สอ.สป.
                 ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๒๔