การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี เพื่อรับโล่และประกาศเกียรติบัตร เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

          1.
การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2560

                สามารถส่งแบบสมัครคัดเลือกฯ
ได้ที่ ส่วนราชการ/หน่วยงาน/องค์กร 17 หน่วยงาน
ซึ่งมีหน้าที่พิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2560  ดังนี้

ที่

ส่วนราชการ/หน่วยงาน/องค์กร

1.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

2.

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 

3.

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 

4.

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 

5.

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

 

6.

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  กระทรวงวัฒนธรรม

 

7.

สถาบันการพลศึกษา  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

 

8.

สำนักการศึกษา  กรุงเทพมหานคร

 

9.

กระทรวงกลาโหม

 

10.

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 

11.

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

 

12.

สภาสตรีแห่งชาติ
ในพระบรมราชินูปถัมภ์

 

13.

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

 

14.

มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า ฯ
เพื่อเยาวชน

 

15.

ธนาคารออมสิน

 

16.

กรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน

 

17.

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  :

                กลุ่มบริหารงานกลาง สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

               กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 

               เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ/โทรสาร 0 2281 1753, 0 2628 6021

****   ดาวน์โหลดหลักเกณฑ์การคัดเลือกและแบบสมัครคัดเลือกฯ
ได้ลิงค์ด้านล่าง   ****

—————————————————————————————————————–


          2.
การคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2560

สามารถส่งแบบสมัครคัดเลือกฯ
และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
 

              สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

              กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต  กรุงเทพฯ  10300

              เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 0 2288 5572 , 0
2281 1955

 

****   ดาวน์โหลดหลักเกณฑ์การคัดเลือกและแบบสมัครคัดเลือกฯ
ได้ที่ลิงค์ด้านล่าง   ****