การจ้างตกแต่งสถานที่พิธีเปิดและเช่าอุปกรณ์สำหรับการจัดประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
(ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

1. ชื่อโครงการ การจ้างตกแต่งสถานที่พิธีเปิดและเช่าอุปกรณ์สำหรับการจัดประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติ

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  500,000.-  บาท

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  12 เมษายน
2560

  
เป็นเงิน
498,941.-  บาท (ราคา/หน่วย (ถ้ามี) 498,941.-  บาท

4.แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

     4.1
บริษัท ยูนิซอส มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

5.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

   สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สป.