การตรวจราชการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

         ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ มีคำสั่ง ที่ สป. 985/2555 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 เรื่อง การตรวจราชการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

         สำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป. ขอเผยแพร่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัติ


 


โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ด้านล่าง


 


แหล่งที่มา :  สำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป.