การตรวจราชการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ งวดที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

           ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ มีคำสั่ง ที่ สป. 430/2555 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 เรื่อง การตรวจราชการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ งวดที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555


            สำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป. ขอเผยแพร่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัติ


 


โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ด้านล่าง


 


แหล่งที่มา :  สำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป.