การนำนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษาเข้าเฝ้าฯ รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2550


       พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ


ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี แทนพระองค์ 


ในการพระราชทานรางวัลแก่นักเรียน   นักศึกษา และสถานศึกษา


ประจำปีการศึกษา 2550  โดยกำหนดเข้าเฝ้าฯ ในวันอังคารที่ 19


สิงหาคม 2551  เวลา 09.00 น.  ณ ศาลาดุสิดาลัย  สวนจิตรลดา


       โดยให้ไปรายงานตัว ณ หอประชุมคุรุสภา (ห้องบุณยเกตุ) 


       – วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม 2551   ตั้งแต่เวลา 10.00- 12.00 น. 


       – และในเวลา 13.00 -16.30  น. ทำการซ้อมการเข้ารับรางวัลพระราชทาน


 


หมายเหตุ :  รายละเอียดอื่น ๆ กระทรวงศึกษาธิการจะจัดส่งไปยังสำนักงานเขต


พื้นที่การศึกษา เขต 1 ของทุกจังหวัด เพื่อแจ้งให้ผู้ที่ได้รับรางวัลให้ทราบต่อไป


 


แหล่งข่าว : กลุ่มบริหารงานกลาง  สำนักอำนวยการ  สำนักงานปลัดกระทรวง


ติดต่อประสานงาน : คุณนงนาถ ธรรมทัตโต  0 2281 9264   0 2281 1753


ติดต่อห้องพักคุรุสภา : 0 2654 6434 – 36, 0 2654 6430 – 31