การประกวดคำขวัญและบทร้อยกรองส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันเทศกาลวิสาขบูชา พ.ศ. 2553

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง การประกวดคำขวัญและบทร้อยกรองส่งเสริมพระพุทธศาสนา
เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา พ.ศ.2553
—————————–


              เนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชาอันเป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา และองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้การรับรองว่าเป็นวันสำคัญของโลก บรรดาเหล่าพุทธบริษัททั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์จึงได้พร้อมใจกันจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขาบูชา ขึ้นเป็นประเพณีอย่างต่อเนื่องกันทุกปี ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในการจัดงานครั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้รับมอบหมายจากประธานคณะกรรมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ประจำปี 2553 ให้ดำเนินการจัดประกวดคำขวัญและบทร้อยกรองขึ้น (คลิกดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียดด้านล่างค่ะ)


——————————————


แหล่งที่มา :
สำนักกิจการพิเศษ
โทร. 02 6286397 02 6286396