การประกวด “The 2009 SEAMEO – Australia Press Award”

สำนักเลขาธิการซีมีโอ จะจัดให้มีการประกวด “The 2009 SEAMEO – Australia Press Award” ซึ่งเป็นการประกวดบทความสำหรับนักหนังสือพิมพ์จากประเทศสมาชิกซีมีโอ ในหัวข้อ “International Cooperation in Education” ในโอกาสครบรอบ 10 ปี การประสานความร่วมมือของสื่อมวลชนในด้านการศึกษาและการพัฒนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  รายละเอียดของการประกวด มีดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร
 1. เป็นนักหนังสือพิมพ์จากประเทศสมาชิกซีมีโอ ได้แก่ บรูไน ดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงค์โปร์ ไทย ติมอร์ เลสเต และ เวียดนาม
 2. มีสัญชาติอยู่ในกลุ่มประเทศสมาชิกซีมีโอ
 3. เป็นนักหนังสือพิมพ์ที่ทำงานด้านสื่อสิ่งพิมพ์ ซึ่งรวมถึงหนังสือพิมพ์ และนิตยสารแบบออนไลน์
 4. ผู้ที่ทำงานในสำนักเลขาธิการซีมีโอ/หน่วยงาน หรือศูนย์ต่าง ๆ ของซีมีโอ หรือกระทรวง ศึกษาธิการของประเทศสมาชิกซีมีโอ ไม่สามารถสมัครเข้าร่วมประกวดได้

เงื่อนไขการพิจารณา
 1. บทความที่ส่งเข้าประกวดจะต้องได้รับการตีพิมพ์ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2551 –
15 ธันวาคม 2552
 2. บทความที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นบทความต้นฉบับที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษ  ทั้งนี้
หากเป็นบทความที่เป็นภาษาในกลุ่มประเทศสมาชิกซีมีโอจะต้องมีการแปลเป็นภาษาอังกฤษก่อนส่งเข้าประกวด
 3. บทความที่ส่งอาจเป็นบทความเรื่องเดียว หรือเป็นบทความรวมหลายเรื่อง
 4. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในเอกสารวิชาการไม่สามารถส่งเข้าร่วมการประกวดได้

ผลงานที่ชนะเลิศ
 1. ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้รับโล่เกียรติยศ โดยจะมีพิธีมอบรางวัลในระหว่างการประชุมสภาซีเมค ครั้งที่ 45 ที่ประเทศฟิลิปปินส์ ในเดือนมกราคม 2553
 2. ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้รับบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ออสเตรเลีย เพื่อเข้าร่วมในการฝึกอบรมด้านหนังสือพิมพ์ที่  Melbourne เป็นเวลา 3 สัปดาห์ โดยผู้จัดจะรับผิดชอบค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าเบี้ยเลี้ยงให้ด้วย
 3. ในกรณีที่บทความที่ได้รับรางวัล เขียนโดยผู้เขียนมากกว่า 1 คน ผู้ได้รับรางวัลจะได้รับเพียงคนเดียวเท่านั้น
 4. สำนักเลขาธิการซีมีโอจะแจ้งผลการคัดเลือก และพิธีมอบรางวัลให้ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศโดยตรง

การส่งผลงาน
 1. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด อาจจะเป็นผลงานที่ได้รับการเสนอชื่อโดยตรงจากกระทรวง
ศึกษาธิการของประเทศสมาชิกซีมีโอ หรือจากศูนย์ต่าง ๆ ของซีมีโอ
 2. ผู้สนใจสามารถส่งบทความเข้าประกวดโดยตรงไปยังสำนักเลขาธิการซีมีโอ ที่
  The 2009 SEAMEO – Australia Press Award
  SEAMEO Secretariat
  Mom Luang Pin Malakul Centenary Building
  920 Sukhumvit Road
  Bangkok  10110, Thailand
หรือส่งทาง e-mail : secretariat@seameo.org

 3. กำหนดส่งผลงานภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2552

 ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลข โทรศัพท์  0 2391 0144
หมายเลขโทรสาร  0 2 381 2587 หรือ e-mail : abigail@seam.org  , secretariat@seameo.org