การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยมี พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธี  พร้อมด้วยคณะกรรมการจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น ๒ อาคาราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

ในการประชุมครั้งนี้มีระเบียบวาระที่สำคัญ อาทิ ๑. การอนุมัติหลักสูตรโรงเรียนนานาชาติ   ๒. การแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมวิทยาลัยเทคโนโลยีฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ตามมาตรา ๙๗  แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐  ๓. การมอบอำนาจให้ดำเนินคดีในชั้นศาลปกครอง ๔.แนวทางการให้อุดหนุนของรัฐบาลในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนเอกชนอย่างยั่งยืน เป็นต้น

******************************************

                    ศศิพิชญ์/สรุป, กิตติกร/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.