การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุน ครั้งที่ 3/2558

รศ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุน ครั้งที่ 3/2558 วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ

 

ที่ประชุมได้รายงานข้อมูลประมาณการกระแสเงินสดของกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ ระหว่างวันที่  1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558 ซึ่งในปีงบประมาณ 2558 กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบได้อนุมัติให้กู้ยืมเงินและยืมเงินไปแล้ว 8 โรง เป็นเงินทั้งสิ้น 95,276,000 บาท ปัจจุบันมีโรงเรียนที่อยู่ระหว่างรอการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ยืมและเงินยืม รวม 10 โรง เป็นเงินทั้งสิ้น 134,930,000 บาท

 

จากนั้นที่ประชุมได้เสนอให้พิจารณาการขออนุมัติประมาณการรายจ่ายกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จำนวน 120 ล้านบาท โดยคณะอนุกรรมการฯ มีความเห็นว่ายังไม่เหมาะสม ปลัดกระทรวงศึกษาธิการจึงสั่งการให้เลขานุการนำประมาณการรายจ่ายกองทุนฯ ไปปรับให้มีความสอดคล้องกับงบประมาณ ปี 2559 เพื่อพิจารณาในวาระการประชุมครั้งต่อไป

 

ปารัชญ์/สรุป

 กิตติกร/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.