การประชุมติดตามงานของหน่วยงานใน สป.

 

การประชุมติดตามงานของหน่วยงานใน สป.

*********************************

 นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมติดตามงานของหน่วยงานใน สป. โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมจันทรเกษม อาคารราชวัลลภ ชั้น ๑ กระทรวงศึกษาธิการ

ในการประชุมครั้งนี้ มีประเด็นที่สำคัญในการติดตามความคืบหน้า อาทิ การดำเนินการตามข้อ     สั่งการของนายกรัฐมนตรี ที่ต้องการให้กระทรวงศึกษาธิการให้ความรู้เรื่องกฎหมายกับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป โดยสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ได้รายงานว่า ในหลักสูตรของกศน.มีเนื้อหาวิชาที่สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับกฎหมายอยู่แล้ว ที่ประชุมจึงเห็นควรให้กศน.ตำบลที่มีทั่วประเทศจัดโครงการเสียงตามสายโดยเชิญผู้ที่มีความรู้ด้านกฎหมายมาให้ความรู้แก่ประชาชนอีกช่องทางหนึ่งด้วย

ส่วนความคืบหน้าในการจัดค่ายกิจกรรมช่วงปิดภาคเรียนโครงการ MOE Summer Camp ๒๐๑๕สำนักลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ได้รายงานว่า ขณะนี้มีกิจกรรมที่หน่วยงานหลักของกระทรวงเตรียมดำเนินการกว่า ๑๐๐ กิจกรรม เช่น ค่ายพักแรม อบรมวิชาการ การบรรพชา เป็นต้น โดยที่ประชุมให้ข้อสังเกตว่าควรเป็นกิจกรรมในรูปแบบใหม่ๆ ต่างไปจากที่เคยมี เพื่อดึงดูดความสนใจนักเรียน นักศึกษา และควรสอดแทรกกิจกรรมที่ปลูกฝังค่านิยมและการมีจิตอาสารวมอยู่ด้วย

นอกจากนี้ ได้เร่งรัดให้ดำเนินการเรื่องการจัดเก็บภาษีโรงเรียนกวดวิชาที่มีลักษณะเป็นการประกอบธุรกิจ โดยมอบให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ไปพิจารณาในภาพรวมทั้งระบบ ที่ประชุมจึงเห็นควรให้นำไปทบทวนในเชิงนโยบาย เช่น เกณฑ์การจัดเก็บควรมีการปรับปรุงเพิ่มเติมหรือไม่ ควรมีแผนติดตามตรวจเยี่ยมที่ชัดเจน โดยดำเนินการให้เป็นระบบเพื่อดูแลโรงเรียนเอกชนและคุณภาพของผู้เรียน

******************************************

                    ศศิพิชญ์/สรุป
 ศุภชัย/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.