การประชุมประเมินผลและการพัฒนางาน กศน.

 

การประชุมประเมินผลและการพัฒนางาน กศน.

รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประเปิดการประชุมประเมินผลและการพัฒนางาน กศน.ประจำปีงบประมาณ 2558วันที่ 27 พฤษภาคม  2558 ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ซึ่งสำนักงาน กศน.จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อทราบผลความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานในสังกัด กศน. รอบ 6 เดือนที่ผ่านมา พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานและกำหนดแนวทางการทำงานและกิจกรรมการพัฒนางานของ กศน.ในรอบ 6 เดือนหลัง ในปีงบประมาณ 2558

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ในวันที่เข้ารับตำแหน่งปลัดกระทรวงศึกษาธิการวันแรกได้มอบนโยบายการทำงานคือ ต้องการให้คนไทยมีคุณภาพทางการศึกษาสามารถแข่งขันกับนานาชาติได้ ไม่เฉพาะนักเรียน นักศึกษา แต่หมายถึงประชาชน ดังนั้น หน่วยงาน กศน.วิทยาลัยชุมชน ต้องเข้ามามีบทบาท ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันแก้ปัญหา พร้อมทั้งให้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง และหากมีการทุจริตคอรัปชั่นจะดำเนินการให้ถึงที่สุด ทั้งนี้ ในการทำงานต้องมี 4s คือ service mind มีจิตใจในการบริการ speed ความรวดเร็วในการให้บริการ smart ต้องมีความรอบรู้ และ systematic การทำงานให้เป็นระบบ

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวฝากให้ กศน.ไปดูแลบุคลที่อยู่นอกระบบ โดยเฉพาะเด็กที่ออกจากระบบกลางคัน โดยสงเสริมให้มาเทียบโอนเพื่อให้จบการศึกษาภาคบังคับ ส่วนเด็กที่ไม่อยากเรียนขอให้ไปชักชวนให้เข้ามาสู่ระบบการศึกษา หากไม่เรียนต้องส่งเสริมให้สามารถประกอบอาชีพได้  นอกจากนี้ยังฝากให้ดูแลการจัดการศึกษา pre primary school ซึ่ง อปท. ดูแล แต่อยากให้ กศน. เข้าไปดูว่าจะช่วยเหลือด้านใดรวมทั้งการดูแลผู้สูงอายุด้วย

อิชยา/สรุป
ศุภชัย/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.