การประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2554-2556

การประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนากระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2554 – 2556


      ด้วย กลุ่มพัฒนาระบบราชการ สป. กำหนดจัดประชุมการรับฟังความคิดเห็นร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 2 มิถุนายน 2554  ณ ห้องประชุมบุณยเกตุ (หอประชุมคุรุสภา) เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2556) โดยท่านสามารถส่งข้อความแสดงความคิดเห็นได้ที่พื้นที่แสดงความคิดเห็นด้านล่าง


สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดร่างแผนยุทธศาสตร์ฯได้ที่ด้านล่าง


 


แหล่งที่มา : กลุ่มพัฒนาระบบราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
                0 2628 6407