การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICADA 2015

รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The Fourth International Conference on Advancement of Development Administration 2015—-Social Sciences and Interdisciplinary Studies (the 4th ICADA—SSIS) ในหัวข้อ “ASEAN and Globalization : Transparency, Integrity, and Sustainability เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก ชั้น ๓ อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

ทั้งนี้งานการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICADA 2015 จัดขึ้นโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิจัยและบทความวิชาการที่โดดเด่นของเหล่านักวิชาการ นิสิต นักศึกษา จาก ๑๐ ประเทศทั่วโลก มาร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิชาการพร้อมนำเสนอผลงานทางวิชาการนำไปสู่การพัฒนาในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรระดับต่างๆให้เกิดศักยภาพสูงสุด โดยงานดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันที่ ๒๘๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก ชั้น ๓ อาคารสยามบรมราชกุมารีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

 

 

 

ปกรณ์/สรุป

กิตติกร/ภาพ

                                                                                                                                                         กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.