การประชุมวิสามัญคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

            นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุมวิสามัญคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี โดยมี ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นประธาน   วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  ณ ห้องประชุมไทยาจารย์ ชั้น ๓ อาคาร ๒ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

โดยที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับความคืบหน้าในการดำเนินการของคณะกรรมการวิชาการ การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานมูลนิธิ และคำสั่งมอบผู้ช่วยเหรัญญิก ปฏิบัติการด้านการเงินฯ การแต่งตั้งกรรมการกิจการต่างประเทศ (เพิ่มเติม) ข้อบังคับมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (ฉบับที่ ๑ ) พ.ศ. ๒๕๕๗  รายงานงบการเงินมูลนิธิฯ  ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ตลอดจนความก้าวหน้าการดำเนินงานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ในเรื่อง การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (สำหรับประเทศไทย)  การติดตามความก้าวหน้าและการประสานงานกับประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และการเตรียมการดำเนินงานด้านส่งเสริมความร่วมมือภาคสังคมและประชาสัมพันธ์

                                นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้พิจารณาในเรื่องระเบียบมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ว่าด้วยการเงิน บัญชี และทรัพย์สิน พ.ศ..  ต่อจากนั้นได้พิจารณาร่างระเบียบมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ว่าด้วย การบริหารงานพัสดุ พ.ศ… และประมาณการค่าใช้จ่ายการดำเนินการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ของคณะกรรมการด้านต่าง ๆ รวมทั้งพิจารณาร่างพิธีรับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำปี ๒๕๕๘ และกำหนดการจัดการประชุมสภาครูอาเซียน ครั้งที่ ๓๑ ในโอกาสวันครูโลก ในลำดับสุดท้ายได้พิจารณาเกี่ยวกับการลาออกของกรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก และการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งแทน

อุษา/ข่าว

กิตติกร/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.