การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซีมีโอ) ครั้งที่ 39

                  พลเอก ดาว์พงษ์รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซีมีโอ) ครั้งที่ 39 (39thSEAMEO High Officials Meeting) วันที่ 16 พฤศจิกายน 25559 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอครั้งนี้ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 17 พ.ย.59ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และผู้แทนอาวุโสระดับสูงจากประเทศสมาชิกซีมีโอ 11 ประเทศ ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย  สาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย ติมอร์เลเต และเวียดนาม ผู้แทนประเทศสมาชิกสมทบหน่วยงานที่เป็นสมาชิกสมทบ ผู้แทนระดับภูมิภาคของซีมีโอ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการซีมีโอรวมทั้งผู้สังเกตการณ์จากญี่ปุ่น จีน และผู้แทนจากองค์กรระหว่างประเทศ

 

                 ทั้งนี้ ก่อนการประชุมผู้แทนสำนักงานเลขาธิการซีมีโอ เชิญผู้เข้าร่วมประชุมยืนสงบนิ่งเพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวถึงการดำเนินการของประเทศไทยที่ได้น้อมนำหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นแนวทางในการนำพาให้ประเทศไทยบรรลุตามเป้าหมายตามวาระการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (2030Agenda For SDG) โดยในปัจจุบันมีโครงการพระราชดำริ จำนวน 400 โครงการ จาก 5,000 โครงการ ที่ได้ดำเนินการโดยมุ่งหมายเพื่อพัฒนาการศึกษา สวัสดิภาพ และสวัสดิการของประชาชนชาวไทย

 

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ยกตัวอย่างการทำงานของประเทศไทยในการสนับสนุนและดำเนินความร่วมมือกับประเทศสมาชิกและศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอที่ตอบสนองต่อประเด็นท้าทายของภูมิภาค เช่น การบูรณาการสเต็มศึกษาในกระบวนการเรียนการสอนโดยเน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ การขยายเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน การจัดการเรียนการสอนแบบทวิศึกษา การพัฒนายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยไทยเพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพสอดคล้องกับตลาดแรงงาน และประเทศไทยจะสานต่อการดำเนินความร่วมมือดังกล่าวอย่างยึดมั่น โดยดำเนินงานตามข้อตกลงร่วมกันของรัฐมนตรีศึกษาซีมีโอในการพัฒนาการศึกษาโดยสอดคล้องตามวาระการพัฒนาการศึกษาใหม่ของซีมีโอ (SEAMEO New Education Agenda)

 

 

สำหรับการประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ SEAMEO High Meeting จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีกำหนดนโยบายและแนวทางเพื่อพัฒนาการศึกษา และกำหนดแนวทางในการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกการประชุมครั้งนี้จึงมีความสำคัญที่ผู้บริหารระดับสูงด้านการศึกษาของประเทศสมาชิกซีมีโอได้มีโอกาสในการกลั่นกรองโครงการและกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อภูมิภาค และหาข้อสรุปร่วมกันก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค) ครั้งที่ 49 ซึ่งประเทศอินโดนีเซียจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมดังกล่าวในปี 2560

อิชยา/สรุป,กิตติกร/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.