การประชุมโต๊ะกลมผู้นำการศึกษาอาเซียนครั้งที่ 2 ในประเทศไทย

การประชุมโต๊ะกลมผู้นำการศึกษาอาเซียน ครั้งที่ 2 ในประเทศไทย

สถาบัันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.) เป็นเจ้าภาพร่วมกับ The Hong Kong Institute of Education (HKIED) ระหว่างวันที่ 13 -15 มีนาคม 2554
ณ สถาบัันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.)

 

รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ที่ไฟล์แนบค่ะ