การประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล ในการขอรับการคัดเลือกเพื่อให้ได้รับ พ.ต.ก.

เรื่อง การประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล ในการขอรับการคัดเลือกเพื่อให้ได้รับ พ.ต.ก.