การมอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวง และผู้ช่วยปลัดกระทรวง ปฏิบัติราชการแทน

การมอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวง และผู้ช่วยปลัดกระทรวง ปฏิบัติราชการแทน