การรักการอ่าน-เขียน-พูด-ฟัง ล้วนเชื่อมโยง

เมื่อเช้าวันนี้ (8 พ.ย. 60) เวลา 09.30 น. ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ‘มุมมองทางการศึกษา 4.0 คุณธรรม-ความเพียร-ซื่อสัตย์สุจริต-รู้รักสามัคคี’ ในงาน ซีพี ออลล์ กับยุทธศาสตร์การศึกษา 2561 ณ ห้องประชุม Auditorium (ชั้น 16) อาคาร ซีพี ออลล์ อะคาเดมี่ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) ถนนแจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ม.ล.ปนัดดา กล่าวต่อผู้เข้าร่วมงานสัมมนาซึ่งประกอบด้วยผู้บริหาร ซีพี ออลล์ ครูอาจารย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี นักเรียน นิสิต นักศึกษา ในความตอนหนึ่งว่า… ความเป็นนักการศึกษาที่ดี โดยคำนิยามที่ครูอาจารย์สั่งสอนอบรมกันมา คือ ความขยันหมั่นศึกษา รักการขวนขวายค้นคว้า ชอบการอ่าน ที่จะทำให้ผู้เป็นนักเรียนเกิดพลานุภาพในการเป็นนักการศึกษาที่มีพร้อมทั้งความรู้และคุณธรรมจริยธรรม การอ่านสอนให้บุคคลคิด ใช้วิจารณญาณในการศึกษาค้นคว้าต่อไป และการใช้ดุลยพินิจเกี่ยวกับความเชื่อมั่นและการปฏิบัติในเรื่องหนึ่งๆ ได้อย่างเหมาะสมและมีความถูกต้อง

รมช.ศธ. กล่าวย้ำเน้นต่อครูอาจารย์ผู้เข้าร่วมกิจกรรมว่า ต้องช่วยกันบอกกล่าวแก่ลูกหลานเยาวชนด้วยความจริงใจ ให้เขาเห็นว่าเราหวังดี มองเขาทุกคนเสมือนลูกหลาน และเป็นญาติพี่น้องกันทั้งประเทศ บอกกับลูกหลานด้วยว่า การค้นคว้าและการอ่านหนังสือ ซึ่งไม่ใช่การอ่านจากโซเชียลมีเดียเท่านั้น จะทำให้ได้รับความรู้ในเรื่องนั้นๆ อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น การอ่านและการศึกษาค้นคว้า ย่อมทำให้เราได้มีความรู้ในสิ่งที่เราอ่านเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ยิ่งอ่านมาก ความแตกฉานในเรื่องนั้นๆ ตลอดจนการใช้คำศัพท์แสงใหม่ๆ จะยิ่งเพิ่มพูนทวีคูณ รวมถึงการใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง มีความไพเราะ สมกับเป็นทั้งนักการศึกษาและนักบริหารในอนาคตอันใกล้ การอ่านย่อมทำให้เรารับรู้ในสิ่งต่างๆ ที่ทันโลกทันเหตุการณ์ ทั้งที่เป็นข่าวและความก้าวหน้าในเรื่องความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงของโลก

รมช.ศธ.กล่าวชมเชยและขอบคุณบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ที่ได้ให้การสนับสนุนต่อนโยบายทางการศึกษาของรัฐบาล การพิจารณารับลูกหลานเยาวชนเข้าฝึกงานและมีรายได้พิเศษแก่ครอบครัว อีกทั้งสอนให้รู้จักมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ความตรงต่อเวลา การเรียนรู้และการแก้ไขปัญหาอันมีความหลากหลาย ความยากลำบากที่กลับกลายเป็นความสำเร็จ ซึ่ง ม.ล.ปนัดดา มองว่า ความซื่อตรง ความรับผิดชอบ ได้แก่ ความมีคุณธรรมจริยธรรม การเสริมสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีความเพียรและทัศนคติที่ดี ตามพระราชปณิธานของในหลวง ที่ถือเป็นหัวใจของการพัฒนาประเทศ

อนึ่ง ในวันเดียวกันเวลา 13.15 น. ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมเยียนพบปะสนทนากับผู้บริหาร ครูอาจารย์ ครูผู้ช่วย นิสิตนักศึกษาฝึกสอน นักเรียน รร.เขมาภิรตาราม และบรรยายพิเศษ เรื่อง ‘ศาสตร์พระราชาจะดำรงอยู่กับลูกหลานตลอดไป และโครงการการใช้ภาษาต่างประเทศทางการทูต (Diplomatic Language)’ ณ หอประชุม รร.เขมาภิรตาราม ถนนพิบูลสงคราม ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี


*เอกสารทางวิชาการ
สนง.รมช.ศธ. / 8 พ.ย. 60