การศึกษาชายแดนใต้

มอบทุนการศึกษาชายแดนภาคใต้

จังหวัดสงขลา – พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จากนั้นได้ประชุมมอบนโยบายการพัฒนาการศึกษา สำหรับผู้บริหารการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า รัฐบาลได้เห็นความสำคัญที่จะบรรเทาความเดือดร้อนด้านการศึกษา จึงมอบให้กระทรวงศึกษาธิการเข้ามาช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ โดยมอบทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับปริญญาตรีให้กับทายาทของผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว โดยที่กระทรวงศึกษาธิการหวังว่านักเรียน นักศึกษา ตลอดจนผู้ปกครอง จะได้นำเงินทุนการศึกษาดังกล่าวไปเป็นประโยชน์ในการศึกษาเล่าเรียน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งในวันนี้มีนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษาทั้งสิ้นจำนวน 95 คน

นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการมีโครงการเยียวยาครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฯ เช่น การไปเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจทายาทและครอบครัวของผู้เสียชีวิต การดูแลและเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ ดังนั้น หากผู้เกี่ยวข้องมีข้อขัดข้องหรืออุปสรรคใด ขอให้แจ้งกับกระทรวงศึกษาธิการ หรือสำนักประสานงานและบูรณาการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ (ศปป.จชต.) เพื่อจะได้ดูแลและให้กำลังใจกับทุกครอบครัวที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการดำรงชีวิตต่อไปอีกทางหนึ่งด้วย

จากนั้น รมช.ศึกษาธิการ ได้เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการพัฒนาการศึกษาสำหรับผู้บริหารการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเดินหน้าตามแผนบูรณาการการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ที่ได้จัดทำขึ้น ซึ่งประกอบไปด้วยโครงการทั้งสิ้นจำนวน 146 โครงการ วงเงินงบประมาณ 3,416 ล้านบาท โดยได้กำหนดจุดเน้นในการดำเนินการตามแผนฯ ไว้ 6 ประการ ได้แก่

  • ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

  • ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษา

  • ด้านการส่งเสริมความปลอดภัย สวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  • ด้านการเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา

  • ด้านการจัดการศึกษาเพื่อการมีอาชีพ

  • ด้านเสริมสร้างการศึกษาเพื่อความมั่นคง

นอกจากนี้ ยังมีโครงการที่รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นพิเศษในทุกภาคของประเทศ ได้แก่ โครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ซึ่งได้มีการดำเนินการครบแล้วในโรงเรียนขนาดเล็กทุกแห่ง โดยเริ่มมีการขยายผลไปในโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญ่ หรือที่เรียกว่าโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโยลีสารสนเทศ (DLIT)


ขอบคุณ :ภาพถ่ายจาก www.etvmac.tv

รมช.ศึกษาธิการ ย้ำด้วยว่า ยังได้ขอให้ทุกฝ่ายได้มั่นใจในแผนบูรณาการฯ และการขับเคลื่อนในทุกระดับ รวมถึงกำชับให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง ทั้งร่างกายและจิตใจ อันจะนำสู่คุณภาพการศึกษาซึ่งเป็นรากฐานสำคัญ ในการสร้างความเจริญและสันติสุขให้กับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ส่งผลให้ประเทศ มีความเข้มแข็งตามวิสัยทัศน์รัฐบาล คือ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ต่อไป


กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี
รายงาน
1/10/2558