การศึกษาชายแดนใต้

จังหวัดปัตตานี พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังข้อเสนอการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการดูแลช่วยเหลือด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดโดยสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) โดยมีนายสมศักดิ์ ตาไชย เลขาธิการ สกสค.  ผู้บริหาร สกสค. ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 5 อำเภอของจังหวัดสงขลา (อำเภอนาทวี อำเภอสะเดา อำเภอจะนะ อำเภอเทพา และอำเภอสะบ้าย้อย) รวมถึงผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 ที่กองพลทหารราบที่ 15พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ. กล่าวว่า การเดินทางมาครั้งนี้ เพื่อต้องการมารับฟังข้อเสนอแนวทางการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือดูแลด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพแก่ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา


แนวคิดในการทำงานเพื่อพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อต้องการขับเคลื่อนการศึกษาให้เจริญก้าวหน้า จะดูจากปัญหาที่มีอยู่ว่าเป็นอย่างไร จะแก้ไขได้อย่างไร หากส่วนใดที่สามารถแก้ไขได้ทันทีก็จะเร่งดำเนินการ แต่หากเรื่องใดที่ไม่สามารถตัดสินใจเองได้ ก็จะเร่งดำเนินการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ปัญหาต่างๆ ลุล่วงไปทีละส่วน พร้อมทั้งมีการติดตามผลเป็นระยะ


นอกจากนี้ ต้องการให้มีการบูรณาการทำงานของแต่ละองค์กรหลักอย่างเข้มแข็ง เกิดการประสานงานร่วมกันเป็นอย่างดี แม้การดำเนินการต่างๆ จะดีขึ้น แต่หากไม่รวดเร็วทันใจอย่างที่ต้องการ ก็ต้องใช้ความพยายามต่อไป


ขอขอบคุณที่ทุกฝ่ายที่ร่วมกันดำเนินการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา  เพราะหากครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับความปลอดภัย ก็จะมีสมาธิในการสอน และทำให้การพัฒนาการศึกษาดำเนินไปได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะต้องมีการประสานงานอย่างใกล้ชิด อีกทั้งต้องใช้ความอดทนและความพยายาม เพื่อให้ถึงวันที่จะเกิดความสำเร็จ คือ ไม่มีครูได้รับอันตรายอีก


รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.moe.go.th/websm/2014/oct/213.html