การศึกษาสำหรับเด็ก GEN NEXT

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษ “การศึกษาไทยเพื่อเด็กยุคใหม่ GEN NEXT” ในงานครบรอบ 120 ปี คณะภคินีเซนต์ ปอล เดอ ชาร์ตร ประเทศไทย “SPC Academic Bazaar ติดปีกปัญญา พาสู่โลกอนาคต” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561 ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร กล่าวว่า การศึกษาไทยเพื่อเด็กยุคใหม่หรือเด็กยุค Gen Z ควรเป็นการศึกษาที่มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกันทั้งระบบ ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษา เนื่องจากเด็ก Gen Z มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากเด็กในยุคอื่น ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของพลวัตโลกในศตวรรษที่ 21 ทั้งการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็วของประชากรไทย จำนวนเด็กเข้าเรียนมหาวิทยาลัยและกำลังคนเข้าสู่วัยแรงงานลดลง ทำให้สถานศึกษาทุกระดับต้องปรับตัวให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาทักษะของคนทุกช่วงวัย เพราะตลาดแรงงานมีความต้องการกำลังคนที่เปลี่ยนแปลงไป โดยต้องการคนมีคุณภาพและตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมได้ ในส่วนของครูอาจารย์ก็ต้องปรับวิธีการสอนใหม่ ซึ่งการเรียนแบบเป็นทางการจะน้อยลง แต่เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงมากขึ้น รวมทั้งการเรียนและการทำงานกลายเป็นสิ่งเดียวกัน ตลอดจนสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลเข้ามามีบทบาทสำคัญสำหรับการเรียนการสอน

นอกจากนี้ โรงเรียนถือเป็นสถานที่เพื่อเตรียมอนาคตและวิชาชีพให้เด็ก ครูแนะแนวต้องเข้ามามีบทบาทสำคัญและดึงศักยภาพของเด็กออกมาให้ได้ เพื่อทำให้การศึกษาไทย 4.0 สร้างคนไทย 4.0 ให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา (Critical Thinking) พร้อมทั้งมีความคิดสร้างสรรค์คิดค้นและสร้างสิ่งใหม่ ๆ (Creativity) รวมถึงมีทักษะการสื่อสาร (Communication) และความร่วมมือการมีส่วนร่วม (Collaboration) อีกทั้งการศึกษาไม่ใช่ของของกระทรวงศึกษาธิการเพียงหน่วยงานเดียว แต่เป็นความรับผิดชอบและความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้ง พ่อแม่ผู้ปกครอง ภาคเอกชน ชุมชน และคนในสังคมด้วย

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า จากการที่ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนทั่วประเทศ พบว่าสถานศึกษาในเมืองกับชนบทยังมีความเหลื่อมล้ำกันอยู่มาก กระทรวงศึกษาธิการก็ได้พยายามลดช่องว่างและแก้ปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง จึงเกิดโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) ขึ้น เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพเทียบเคียงกับโรงเรียนในเมือง

ในส่วนของคณะภคินีเซนต์ ปอล เดอ ชาร์ตร ประเทศไทย ที่ได้เข้ามาจัดการศึกษาในประเทศไทยนานกว่า 120 ปีแล้ว ถือเป็นผู้ร่วมบุกเบิกการศึกษาของประเทศและร่วมสร้างคนไทยที่มีคุณภาพมาโดยตลอด จึงขอฝากให้โรงเรียนในเครือข่ายคณะภคินีเซนต์ ปอล เดอ ชาร์ตร ประเทศไทย ช่วยกันยกระดับคุณภาพการศึกษาของไทยให้มีคุณภาพทัดเทียมนานาประเทศด้วย


Written by อรพรรณ ฤทธิ์มั่น
Photo Credit อิทธิพล รุ่งก่อน
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร