การศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม

จังหวัดนครพนม – พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน จังหวัดนครพนม เมื่อวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 โดยมี พล.อ.สุทัศน์ กาญจานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, พ.อ.รัตนะโชติ อ่างทอง ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม, อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม, นายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 11, หัวหน้าส่วนราชการ, ศึกษาธิการจังหวัด, ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ตลอดจนผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมประชุม


พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวเปิดการประชุมในครั้งนี้ว่า เพื่อชี้แจงความพร้อมและแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนของจังหวัดนครพนม ซึ่งนอกจากจะต้องจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนแล้ว ต้องสอดคล้องกับการที่ภาคการศึกษาเป็นเสาหลักของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้วย


จังหวัดนครพนมได้รับการประกาศจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 ให้เป็น 1 ใน 10 ของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนของไทย นอกจากจังหวัดตาก สงขลา มุกดาหาร สระแก้ว ตราด เชียงราย กาญจนบุรี หนองคาย และนราธิวาส ทั้งนี้เพื่อต้องการให้เป็นพื้นที่สำคัญของประเทศในการสร้างฐานการผลิตที่เชื่อมโยงกับอาเซียน และจัดการพัฒนาเมืองชายแดน


จากการหารือร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ในจังหวัดนครพนมแล้ว มีความมั่นใจและประทับใจในศักยภาพการทำงานของจังหวัดนครพนมเป็นอย่างมาก มั่นใจว่าจะช่วยให้การศึกษาเป็นจุดสำคัญในการยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจให้ประเทศมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง อย่างยั่งยืน และเดินหน้าอย่างเข้มแข็งต่อไปพล.อ.สุทัศน์ กาญจานนท์กุล ที่ปรึกษา รมช.ศึกษาธิการ กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงศึกษาธิการในฐานะหน่วยงานหลักในการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์อาเซียนด้านการศึกษา ปี พ.ศ.2558-2562 ภายใต้วิสัยทัศน์ “คนไทยมีศักยภาพพร้อมอยู่ในประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพ” ภายในหลักการที่ว่า “เสริมสร้างความเข้าใจ ใฝ่รู้ภาษา มุ่งพัฒนาความสัมพันธ์ รู้เท่าทันเทคโนโลยี สานสามัคคีอาเซียน”  เพื่อมุ่งสร้างคนไทยให้พร้อมด้วยความรู้ ทักษะ สมรรถนะ และความชำนาญที่มีคุณภาพและมาตรฐานผ่านกลไกและเครือข่ายที่เข้มแข็ง ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 6 ข้อ ได้แก่


1. เสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน


2. ยกระดับคุณภาพและสร้างโอกาสทางการศึกษา


3. ผลิตกำลังคนให้มีทักษะสอดรับกับตลาดแรงงานอาเซียน


4. พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


5. พัฒนากลไกที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการเคลื่อนย้ายและแลกเปลี่ยน


6. เสริมสร้างเครือข่ายระหว่างกันในภูมิภาค


นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ฝากข้อคิดการทำงานในการบูรณาการจัดการศึกษาที่เน้น “5 ร่วม” คือ ร่วมคิด-ร่วมริเริ่ม-ร่วมตัดสินใจ-ร่วมดำเนินการ-ร่วมรับผิดชอบ โดยยึดหลักการทำงานในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ภายใต้แนวคิด “PESTEL” มาใช้ในการดำเนินงาน คือ Politics-Economics-SocialTechnology-Environment-Legal


 

รู้จักกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม
(Nakhon Phanom Special Economic Development Zone)


จังหวัดนครพนม  เป็นจังหวัดที่มียุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจสำคัญของประเทศ พื้นที่มีลักษณะเรียบยาวตามแนวชายฝั่งขวาของแม่น้ำโขงกว่า 174 กิโลเมตร และเป็นเมืองชายแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์ ความสวยงามของทิวทัศน์ และมีความหลากหลายของวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ รวมทั้งประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน โดยมีองค์พระธาตุพนม เป็นปูชนียสถานคู่บ้านเมือง


จังหวัดนครพนม  มีคำขวัญว่า “เมืองน่าอยู่ ประตูเศรษฐกิจสู่อาเซียนและจีนตอนใต้-ตะวันออก” โดยมีขอบเขตพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม รวมทั้งสิ้น 774.79 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 2 อำเภอ 13 ตำบล คือ อำเภอเมืองนครพนม 10 ตำบล และอำเภอท่าอุเทน 3 ตำบล


ศักยภาพและข้อได้เปรียบในการเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม


– ศักยภาพด้านภูมิศาสตร์  เป็นเมืองหน้าด่านที่มีเส้นทางเชื่อมโยงไปยังพื้นที่ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ ลาว เวียดนาม จีนตอนใต้ ด้วยเส้นทางที่สั้นที่สุด กล่าวคือ มีชายแดนที่สามารถเชื่อมโยงและเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญอยู่ในแนวเส้นทางการค้าสายใหม่ (New Trade Lane) ตามเส้นทาง R12 เริ่มต้นจากสะพานมิตรภาพแห่งที่ 3 (นครพนม-คำม่วน) เมืองท่าแขกไปจนถึงจังหวัดฮาติงห์ ตอนกลางของประเทศเวียดนาม ซึ่งเป็นที่ตั้งของท่าเรือน้ำลึกหวุ่งอ๋าง ด้วยระยะทางที่สั้นที่สุดเพียง 330 กิโลเมตร และตามถนน 1 A ในเวียดนาม สามารถเดินทางต่อไปยังกรุงฮานอยเพียง 650 กิโลเมตร หรือเข้าสู่ชายแดนผิงเสียงของประเทศจีน 831 กิโลเมตร และเข้าสู่มณฑลหนานหนิง ด้วยระยะทางเพียง 1,029 กิโลเมตร จึงถือเป็นเส้นทางที่สั้นที่สุดในปัจจุบัน


– ศักยภาพด้านคมนาคม  มีเส้นทางสายหลักที่เป็นประตูการค้า คือ เส้นทางหมายเลข R12 มีสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม-คำม่วน) และมีสายการบิน 2 สายให้บริการทุกวัน ตลอดจนจะมีการสร้างทางรถไฟมาถึงสะพานมิตรภาพ 3 เพื่อสนับสนุนการขนส่งสินค้าให้มากขึ้น


– ศักยภาพด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจ  จากสถิติมูลค่าการค้าชายแดนของจังหวัดนครพนม ตั้งแต่ปี พ.ศ.2553-2558 พบว่ามีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นทุกปี โดยเฉพาะภายหลังเปิดสะพานมิตรภาพแห่งที่ 3 เมื่อปี พ.ศ.2556 จนถึงปัจจุบันเติบโตสูงขึ้นแบบก้าวกระโดด คาดว่ามีมูลค่ามากกว่า 100,000 ล้านบาท และเมื่อเปรียบเทียบมูลค่าการค้าชายแดน 3 จังหวัดที่มีสะพานข้ามแม่น้ำโขงในปี พ.ศ.2557 ได้แก่ หนองคาย มุกดาหาร และนครพนม พบว่าการค้าของจังหวัดนครพนมเพิ่มขึ้นสูงที่สุดถึง 87,104.96 ล้านบาท


– ศักยภาพด้านการเกษตร  มีคุณลักษณะดินที่เหมาะสมและมีแหล่งน้ำเพียงพอต่อการเพาะปลูก พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ คือ ข้าว ยางพารา สับปะรด มันสำปะหลัง ยาสูบ


– ศักยภาพด้านการประมง  มีแหล่งน้ำสำคัญหลายแห่งที่เอื้อต่อการประมง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลี้ยงปลาในกระชัง รวมทั้งมีโรงงานแปรรูปเพื่อการส่งออกอีกด้วย


– ศักยภาพด้านการปศุสัตว์  มีการส่งเสริมการผลิตโคเนื้อ ไก่ สุกร โดยเฉพาะโคขุน ที่สามารถตอบสนองความต้องการบริโภคทั้งภายในประเทศและการส่งออก พร้อมมีโรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและการส่งออกอีกด้วย


– ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและคุณภาพชีวิต  จังหวัดนครพนมเป็นเมืองแห่งความสุขอันดับ 1 ของประเทศ ด้วยองค์ประกอบของการที่ประชาชนมีสุขภาพที่ดี คือ สิ่งแวดล้อม อาหารการกินที่ดีและอุดมสมบูรณ์ มีศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ มีแหล่งท่องเที่ยวสวยงามหลากหลาย


แผนการดำเนินงานเขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม


1) จัดตั้ง “สำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม” เพื่ออำนวยความสะดวกและให้บริการข้อมูลการค้า การลงทุน และการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว และศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (One Stop Service : OSS)


2) ศูนย์โลจิสติกส์ เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างไทย ลาว เวียดนาม และจีนตอนใต้ และศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจการค้าชายแดนบริเวณสะพานมิตรภาพ 3


3) สำรวจแนวเส้นทางตัดถนนเลี่ยงเมืองรอบที่ 2 และโครงการเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งทางอากาศ ทางบก และทางราง


4) โครงการศึกษาการจัดตั้งและออกแบบรายละเอียด “ศูนย์การขนส่งชายแดน”


การจัดการศึกษาของเขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม


จังหวัดนครพนม มีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาของบุคคลในท้องถิ่นและจังหวัดใกล้เคียง ให้มีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โดยได้ดำเนินการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนหลายโรงเรียน ดังนี้


– ระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา


   1) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1  มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนนำร่องการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน คือ โรงเรียนสุนทรวิจิตร (บำรุงวิทยา) อำเภอเมืองนครพนม ซึ่งจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรภาษาอังกฤษ ภาษาลาว ภาษาเวียดนาม พร้อมทั้งมีการฝึกทักษะอาชีพ อาเซียนศึกษา ฯลฯ


   2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2  มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนนำร่องการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน คือ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว อำเภอท่าอุเทน


– ระดับมัธยมศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 (นครพนมและมุกดาหาร) ได้ดำเนินงานตามโครงการที่สำคัญต่อการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนในรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดเสวนา การจัดนิทรรศการ การให้มีโรงเรียนนำร่อง 2 โรงเรียนในการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ได้แก่ โรงเรียนอุเทนพัฒนา และโรงเรียนนครพนมวิทยาคม


การจัดการศึกษานอกระบบและการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย  โดยสำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม ได้เตรียมความพร้อมเข้าสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษด้วยโครงการที่หลากหลาย เช่น การอบรมพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน การจัดการศึกษาให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายทั้ง 2 อำเภอ โดย กศน.อำเภอเมืองนครพนม และ กศน.อำเภอท่าอุเทน พร้อมทั้งได้จัดทำหลักสูตรรายวิชาเลือก อาเซียนศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศในกลุ่มอาเซียน รวมทั้งจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีพศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) เช่น สาขาไฟฟ้า


– ระดับอาชีวศึกษา  เน้นการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ ทำให้การศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ เกิดการบริการวิชาการและวิชาชีพในเขตพื้นที่ ให้บริการส่งเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียน ทั้งระดับ ปวช., ปวส., ปริญญาตรี (เทคโนโลยีบัณฑิต) และหลักสูตรทวิศึกษา


– ระดับอุดมศึกษา   โดยมหาวิทยาลัยนครพนม มีหน่วยจัดการศึกษาใน 6 คณะ 6 วิทยาลัย คือ คณะเกษตรและเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยการบินนานาชาติ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ วิทยาลัยพยาบาลพระบรมราชชนนีนครพนม วิทยาลัยธาตุพนม วิทยาลัยนาหว้า และวิทยาลัยอุตสาหกรรมศรีสงคราม นอกจากนี้มหาวิทยาลัยนครพนมกำลังยื่นคำร้องขอจัดตั้งเป็นองค์กรรับรองสมรรถนะบุคคล กับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพใน 3 สาขาวิชาชีพ คือ สาขาวิชาชีพบริการ ยานยนต์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

 
บัลลังก์ โรหิตเสถียร : สรุป/รายงาน/ถ่ายภาพ
นวรัตน์ รามสูต : ถ่ายภาพ
8/4/2559