การศึกษาเขตพื้นที่สูงชายแดนภาคเหนือ

ประชุมยกระดับคุณภาพการศึกษาในเขตพื้นที่สูงจังหวัดชายแดนภาคเหนือ ที่ จ.เชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ – พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2559 เพื่อร่วมประชุมคณะกรรมการจัดเตรียมงานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาเขตพื้นที่สูงจังหวัดชายแดนภาคเหนือ ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการกลางชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่, ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมประชุมในครั้งนี้รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ประกอบด้วยศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจนศึกษานิเทศก์ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมประชุม


ที่ประชุมได้รับทราบถึงแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัด ข้อมูลการอ่านออกเขียนได้ ระดับจังหวัดของ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 รวมทั้งได้รับฟังสภาพปัญหาอุปสรรคด้านการอ่าน การเขียน บริบท ข้อจำกัด และแนวทางแก้ไขของแต่ละเขตที่ได้ดำเนินการ อาทิ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 นำเสนอโดยนายนภดล โป่งอ้าย ศึกษานิเทศก์, สพป.เชียงใหม่ เขต 5 นำเสนอโดยนางทิพวัลย์ นามแก้ว ศึกษานิเทศก์, สพป.เชียงใหม่ เขต 6 นำเสนอโดยนายเดช ศิรินาม ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ตลอดจนผู้แทนจาก สพป.เชียงราย เขต 2 และ สพป.ตาก เขต 2 ตามลำดับภาพถ่าย : คณะทำงาน รมช.ศึกษาธิการ


ทั้งนี้ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวภายหลังการประชุมว่า ได้รับทราบและเข้าใจถึงสภาพปัญหาต่าง ๆ ในการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่สูงจังหวัดชายแดนภาคเหนือ ไม่ว่าจะเป็นการขาดแคลนครู ผู้บริหารเขตในแต่ละระดับ ข้อจำกัดต่าง ๆ แต่จะไม่มีการจนแต้ม ต้องค่อยคิดแก้ไข และมั่นใจว่าการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่เหล่านี้ต้องดำเนินการได้ กระทรวงศึกษาธิการจะไม่ทอดทิ้ง พร้อมทั้งฝากให้ระมัดระวังในเรื่องของชุมชน โดยใช้กุศโลบายในการสื่อสารสร้างความร่วมมือจากประชาชนเพื่อการมีส่วนร่วมที่ดีขอบคุณ : ข้อมูลจากคุณกรศิริ กรองสุดยอด
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพป.เชียงใหม่ เขต 2
บัลลังก์ โรหิตเสถียร : สรุป/รายงาน
4/6/2559