การสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ

จังหวัดสงขลา – พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ติดตามงานการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และรับฟังรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการเปิดโลกทัศน์ศึกษาพหุวัฒนธรรม ปี 2560 ของโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาให้นักเรียนสานฝันฯ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ คือ “เรียนดี กีฬาเด่น เปี่ยมคุณธรรม จริยธรรม เน้นระเบียบวินัย มีความสามัคคี รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม”

ติดตามงานการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

เช้าวันนี้ (พฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560) ณ ห้องทองหลาง 1 อาคาร 7 มหาวิทยาลัยทักษิณ,  พล.อ. สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีผู้บริหารจากส่วนกลางและทุกสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา (เฉพาะพื้นที่อำเภอจะนะ นาทวี สะบ้าย้อย และเทพา) เข้าร่วมประชุม อาทิ พล.ต.ธรรมศักดิ์ วาสะศิริ คณะทำงาน รมช.ศึกษาธิการ, นายบุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.), นายชลำ อรรถธรรม ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.), ศึกษาธิการภาค, ศึกษาธิการจังหวัด, ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ฯลฯ

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวว่า จากการที่กระทรวงศึกษาธิการ โดย ศปบ.จชต. หรือ “กระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) : Forward Section, Ministry of Education” ได้ดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี โดยมีแนวทางการพัฒนาตาม 6 ยุทธศาสตร์ คือ

  • ยุทธศาสตร์ที่ 1 การศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง

  • ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

  • ยุทธศาสตร์ที่ 3 การผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในการแข่งขัน

  • ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางการศึกษา

  • ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

  • ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา

ทั้งนี้ ได้กำหนดให้ “การสร้างความรับรู้ความเข้าใจ” เป็น 1 ใน 7 จุดเน้นที่จะต้องดำเนินการ นอกเหนือไปจากจุดเน้นที่ 1 การเสริมสร้างความปลอดภัยครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และสถานศึกษา, จุดเน้นที่ 2 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา, จุดเน้นที่ 3 การเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา, จุดเน้นที่ 4 การผลิตคนและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการในพื้นที่และการมีงานทำ, จุดเน้นที่ 5 การศึกษาเพื่อความมั่นคง และจุดเน้นที่ 7 การบริหารจัดการ

เพื่อให้การดำเนินงานตาม 6 ยุทธศาสตร์และ 7 จุดเน้นดังกล่าว ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของนักเรียน นักศึกษา เยาวชน ผู้เรียน และประชาชนในพื้นที่ทุกระดับทุกประเภทการศึกษา เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ รับรู้ เข้าใจข้อมูลข้อเท็จจริงตรงกัน อันจะส่งผลให้สามารถขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการไปสู่ประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยเน้นให้ผู้บริหารทุกหน่วยงานไปชี้แจงทำความเข้าใจภายในหน่วยงานของตนเอง เพราะหากบุคลากรในหน่วยงานมีความ “เข้าใจ” แล้ว ก็จะได้ “เข้าถึง” งานได้ และเมื่อเข้าถึงงานได้แล้วก็จะเกิดการปรับปรุง “พัฒนา” ซึ่งเป็นหลักการทำงานตามยุทธศาสตร์พระราชทานคือ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา นอกจากนี้ ต้องทำความเข้าใจกับหน่วยงานภายนอกเช่นกันด้วย เพื่อให้เกิดความร่วมมือและการทำงานร่วมกันเป็นทีม

ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะทำงานการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อดำเนินการในเรื่องนี้ให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน โดยมีผู้อำนวยการ ศปบ.จชต. เป็นประธาน


ติดตามผลเพื่อเตรียมโครงการเปิดโลกทัศน์ศึกษาพหุวัฒนธรรม ปีงบประมาณ 2561 โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ต่อมาในช่วงบ่ายวันเดียวกัน เวลา 13.30 น. พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ เข้าร่วมการประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการเปิดโลกทัศน์ศึกษาพหุวัฒนธรรม ปี 2560 ของโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

ที่ประชุมได้รับทราบผลดำเนินการในช่วงปิดภาคเรียนที่ผ่านมาหลายโครงการ เช่น โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะกีฬาฟุตบอล วอลเลย์บอลชาย-หญิง ฟุตซอล และตะกร้อ เพื่อต่อยอดสู่ความเป็นเลิศ, โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมความรู้ด้านวิชาการชั้น ม.6 เพื่อนำแนวทาง ปัญหา ความต้องการจากการดำเนินงานในปีนี้ ไปปรับปรุงพัฒนาให้สามารถดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเปิดโลกทัศน์ศึกษาพหุวัฒนธรรม ปีงบประมาณ 2561 เป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องการของนักเรียน

อันจะส่งผลต่อเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโครงการสานฝันฯ มีคุณลักษณะตามที่ประเทศชาติ สังคม ชุมชน และผู้ปกครองต้องการที่จะให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้ไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นไปตามความมุ่งหวังที่จะให้นักเรียนโครงการสานฝันฯ ทั้ง 947 คน 8 โรงเรียน มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ คือ “เรียนดี กีฬาเด่น เปี่ยมคุณธรรม จริยธรรม เน้นระเบียบวินัย มีความสามัคคี รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม”


บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ขอบคุณภาพถ่าย: นายพงศ์สัณห์ อุ่นอก สพป.ปัตตานี เขต 1
18/5/2560