การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK)เรื่อง การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK)


                                                                                                                           


            อนุสนธิจากการเปิดสมัครรับบุคคลเข้ารับทุนการศึกษาด้านการสอนภาษาจีน จำนวน 100 ทุน ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 11 มีนาคม 2551 เพื่อบรรจุเข้าเป็นข้าราชการครูสอนภาษาจีนหลังจากจบการศึกษา ในปี 2552 นั้น  เนื่องจากมีผู้สมัครจำนวนหนึ่งยังไม่เคยสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ซึ่งเป็นคุณสมบัติประการหนึ่ง ที่จำเป็นสำหรับผู้สมัครรับทุน


              ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมสิรินธร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงอนุเคราะห์จัดสอบ HSK ให้เป็นกรณีพิเศษ เพื่อวัตถุประสงค์ในการสมัครเข้ารับทุนในครั้งนี้


            ผู้สมัครโปรดดาวน์โหลดใบสมัครนี้  (คลิกดาวน์โหลดใบสมัคร) และส่งใบสมัครทางอีเมล bdctran@yahoo.com
หรือโทรสาร 02-6285341 โดยเร็วที่สุด อย่างช้าไม่เกินวันที่ 12 มีนาคม 2551


กำหนดการสอบ: วันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม 2551


เวลาสอบ:       รอบเช้า เวลา 9.00-12.00 น.  จำนวน 30 คน


                    รอบบ่าย เวลา 14.00-17.00 น. จำนวน 30 คน


สถานที่:            สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ดาวน์โหลดแผนที่)


                    อาคารปัญจภูมิ ชั้น 7 ถ.สาธรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ


                    โทร 02-6790038 ต่อ 5105       โทรสาร 02-6790038 ต่อ 5108


ค่าสมัครสอบ:   400 บาท ชำระค่าสมัครสอบ ณ วันที่สอบ


เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครสอบ:


                    1. สำเนาบัตรประจำตัวนิสิต/ นักศึกษา สำหรับผู้ที่กำลังศึกษา  
                           2. สำเนาบัตรประชาชน


                           3. รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว 1 รูป                                                        


ประกาศผล:      วันที่ 17 มีนาคม 2551 เวลา 16.00 น.เป็นต้นไป


                    ทางเว็บไซต์ http://www.moe.go.th/


สถาบันการแปล  สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


โทรศัพท์: 02-288-5749  อีเมล: bdctran@yahoo.comแหล่งที่มา/ผู้ส่ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน