การสัมมนาประจำปี 2552 UNU – KNCU Global Seminar 2009

การสัมมนาประจำปี 2552
”UNU – KNCU Global Seminar 2009”

 ด้วยคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยยูเนสโก สาธารณรัฐเกาหลี (KNCU) ร่วมกับมหาวิทยาลัยแห่งสหประชาชาติ (UNU) จะจัดสัมมนาประจำปี 2552 ”UNU – KNCU Global Seminar 2009 Session” หัวข้อ ”Model UNESCO Conference on Sustainable Development” ระหว่างวันที่ 5-10 กรกฎาคม 2552 ณ Korea UNESCO Peace Center สาธารณรัฐเกาหลี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้แก่นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆได้สามารถเรียนรู้ และเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการแลกเปลี่ยนแนวคิด/ข้อคิดเห็นกับนักวิชาการที่มีชื่อเสียงระดับโลก หารือในประเด็นท้าทาย รวมทั้งทำความเข้าใจด้านวัฒนธรรมและประเด็นต่างๆของโลก ซึ่งมีความสำคัญอย่างมากต่อองค์การสหประชาชาติ และรัฐสมาชิกของสหประชาชาติ ทั้งนี้ รูปแบบการจัดสัมมนาดังกล่าว ประกอบด้วย การบรรยายเกี่ยวกับภาพรวมของหัวข้อการสัมมนาครั้งนี้ และเนื้องานขององค์การระหว่างประเทศ การเข้ากลุ่มระดมสมองเพื่อการวิจัยในคณะกรรมการ 2 ชุด คือ ด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งเน้นการวิจัยเกี่ยวกับแนวปฏิบัติต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ และด้านการศึกษา ซึ่งเป็นประเด็นการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

 ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าวต้องเป็นนักศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีหรือโท (ไม่จำกัดสาขา) และมีความเข้าใจ พร้อมทั้งสามารถแสดงออกทางความคิดด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้แทนนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด อาทิ ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ระหว่างประเทศ ค่าธรรมเนียมลงทะเบียน ค่าเข้าร่วมสัมมนา เป็นเงิน 300,000 วอน หรือประมาณ 240 เหรียญสหรัฐ (ซึ่งรวมทั้งค่าที่พัก ค่าอาหาร เอกสารประกอบการสัมมนา และการเข้าร่วมทัศนศึกษาแล้ว) และค่าเดินทางภายในประเทศ

ทั้งนี้ ขอให้ผู้สนใจกรอกใบสมัคร พร้อมทั้งบรรยายแนวคิดด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน
Please describe your overview concept on Sustainable Development
(200 words approximately)
ส่งมายัง

  1. สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
   สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
   ถนนราชดำเนินนอก ดุสิต
   กรุงเทพฯ 10300

หรือ 2. ผ่านทางอีเมล์ dsiripak@gmail.com 

หรือ 3. ทางโทรสาร 0 2281 0953

ภายในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2552

+ + ดาวน์โหลดใบสมัคร