การอบรมฯรวมพลังสร้างสรรค์ทีม และสัมภาษณ์ (นักบริหารต้น) วันที่ 6-10 กันยายน 2560 ณ สถาบันพัฒนาผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ เขาใหญ่