การอบรม “Coding for Teacher” (C4T)

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2563 คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยผลการอบรม “หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สำหรับครู Coding for Teacher” (C4T) ตามนโยบายการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้โค้ดดิ้งในโรงเรียน ผ่านระบบออนไลน์

 width=

รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า หลังจากเปิดรับสมัครสมาชิกเพื่อเข้าอบรม “หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สำหรับครู Coding for Teacher” (C4T) ผ่านระบบออนไลน์ เป็นเวลา 10 วัน พบว่า มีครูสนใจร่วมการอบรม ทั้ง 4 หลักสูตร รวมทั้งสิ้น 102,263 คน แบ่งเป็น
– หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สำหรับครูระดับประถมศึกษาตอนต้น จำนวน 33,191 คน
– หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สำหรับครูระดับประถมศึกษาตอนปลาย จำนวน 33,368 คน
– หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สำหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 23,285 คน
– หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สำหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 12,419 คน

โดยในจำนวนนี้ เป็นครูที่อบรมเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 40,150 คน ทั้งนี้ ครูที่สนใจ ยังสามารถสมัครสมาชิกและอบรมฟรี ทั้ง 4 หลักสูตร ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ทางเว็บไซต์: https://teacherpd.ipst.ac.th
และมีระยะเวลาอบรม 1 เดือน ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2563 โดยครูและผู้สอนวิทยาการคำนวณในโรงเรียนทุกสังกัด สามารถเลือกอบรมได้มากกว่า 1 หลักสูตร

 width=

“หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ครูที่ผ่านการอบรม จะสามารถนำความรู้ความสามารถด้านภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) ถ่ายทอดสู่ผู้เรียน ที่เน้นกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล คิดเชิงคำนวณ มีทักษะการอ่าน-เขียน การคิดสร้างสรรค์ และแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน สามารถปรับตัวในสังคมที่มีความผันผวนได้ ที่จะเป็นการร่วมกันสร้างรากฐานโค้ดดิ้ง สู่ทักษะการคิดของเด็กไทยในอนาคตอันใกล้ไปด้วยกัน

ขอขอบคุณทีมพัฒนาหลักสูตร ไม่ว่าจะเป็น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ที่เห็นความสำคัญของพัฒนาบุคลากรด้าน Coding และให้ความร่วมมือในการร่วมสร้าง ร่วมพัฒนา ไปสู่เป้าหมายที่หวังไว้อย่างต่อเนื่อง” รมช.ศึกษาธิการ

สอบถามและติดตามข้อมูล : teacherpd@ipst.ac.th, เฟซบุ๊ก GiftedOBEC, เฟซบุ๊ก สาขาคอมพิวเตอร์ สสวท.

 width=

 width=

ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว: สรุป
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
ขอบคุณข้อมูล: C4T Online
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
11/5/2563